Wsparcie finansowe

O przyznanie środków finansowych w formie dotacji mogą ubiegać się tylko i wyłącznie Uczestnicy projektu tj.:

 • grupy Inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych (tworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych),
 • istniejące podmioty ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne),
 • istniejące przedsiębiorstwa społeczne.

Celem udzielenia dotacji jest zapewnienie wsparcia na pokrycie wydatków niezbędnych na tworzenie nowych miejsc pracy dla:

 1. osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
 2. osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
 3. osób, które nie ukończyły 30 roku życia lub ukończyły 50 rok życia i posiadają status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.
  które (dotyczy lit. a, b oraz c) obligatoryjnie wpisują się w co najmniej jedną z poniższych kategorii:
  • osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej,
  • osoby bezdomne lub osoby dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
  • osoby zwalnianie z zakładów karnych mające problemy w integracji
   ze środowiskiem,
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
  • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów nie pracuje,
  • osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby dla których ustalono III profil pomocy,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niesamodzielne,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • chorzy psychicznie,
  • uzależnieni od alkoholu/narkotyków,
  • osoby nieletnie wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
 4. osoby ubogie pracujące,
 5. osoby z niepełnosprawnościami zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności przedsiębiorstwa społecznego:

 • środków trwałych (używanych i nieużywanych),
 • wyposażenia,
 • dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe),
 • aktywów obrotowych,
 • autorskich praw majątkowych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • środków transportu.

Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa społecznego w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy przy tworzeniu wynosi:

 • maksymalnie trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia przy tworzeniu Przedsiębiorstwa Społecznego lub przekształceniu Podmiotu Ekonomii Społecznej
  w Przedsiębiorstwo Społeczne,
 • maksymalnie trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych w okresie trwałości, po upływie tego okresu Przedsiębiorstwo Społeczne może ponownie uzyskać dotacje na utworzenie miejsc pracy.

Więcej informacji w Regulaminie Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w rozdziale III Wsparcie finansowe.