Animacja

Animator – osoba pierwszego kontaktu z Uczestnikami projektu, która poprzez pracę animacyjną, mobilizuje, zachęca osoby fizyczne i podmioty prawne funkcjonujące w danej społeczności do współpracy i podejmowania działań w obszarze ekonomii społecznej służących poprawie jakości życia danej społeczności.

Usługi animacji lokalnej polegają na działaniach zmierzających do:

 • pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
 • ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

Usługi animacji lokalnej wspierającej lokalnych Liderów w zakresie rozwoju ekonomii społecznej realizowane są w formie:

 • spotkań animacyjnych inicjowanych w celu m.in. wspierania osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych lub zachęcania grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanej na rozwój ekonomii społecznej,
 • warsztatów budowania partnerstw rozwojowych,
 • spotkań informacyjno-animacyjnych w środowiskach lokalnych nastawionych na rozwój ekonomii społecznej,
 • warsztatów i wizyt studyjnych służących wymianie doświadczeń, a także analizie zastosowanych rozwiązań i rozważeniu możliwości ich przeniesienia na grunt lokalnej społeczności przez Uczestników projektu.

Z usług animacji lokalnej i rozwoju partnerstwa mogą korzystać następujący Uczestnicy projektu:

 • osoby fizyczne zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie subregionu objętego wsparciem, które z własnej inicjatywy chcą włączyć się w proces społecznego rozwiązania lokalnego problemu, bądź zaspokojenia lokalnej potrzeby – poprzez działania w obszarze ekonomii społecznej – w szczególności lokalni Liderzy,
 • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • pracownicy instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw,
 • przedstawiciele mediów.