ROWES II 2.0

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO:

Regulamin wsparcia finansowego

Regulamin wsparcia finansowego wraz z załącznikami – obowiązujący do 15-12-2020r.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU WSPARCIA FINANSOWEGO:

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 2a Biznesplan dla GI

Załącznik nr 2b Biznesplan dla OP_PES

Załącznik nr 2c Biznesplan dla PS

Załącznik nr 3 Oświadczenie osoby fizycznej zakładającej PS

Załącznik nr 4 Oświadczenie osoby prawnej zakładającej PS

Załącznik nr 5 Oświadczenie PES przekształcanego w PS

Załącznik nr 6 Oświadczenie istniejącego Przedsiębiorstwa Społecznego

Załącznik nr 7 Oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 8 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 9 Umowa na udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 10 Oświadczenie PS o wydatkowaniu wsparcia

Załącznik nr 11Oświadczenie PS o wzroście liczby miejsc pracy

Załącznik nr 12 Zestawienie poniesionych wydatków

Załącznik nr 13 Oświadczenie o finansowaniu miejsca pracy w PS

Załącznik nr 14 Wysokość stawki wsparcia pomostowego w subregionie II

Załącznik nr 15 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 16a Kryteria oceny Biznesplanu dla GI

Załącznik nr 16b Kryteria oceny Biznesplanu dla OP PES

Załącznik nr 16c Kryteria oceny Biznesplanu dla PS

Załącznik nr 17a Karta oceny merytorycznej dla GI

Załącznik nr 17b Karta oceny merytorycznej dla OP PES

Załącznik nr 17c Karta oceny merytorycznej dla PS

Załącznik nr 18 Weksel in blanco

Załącznik nr 19 Deklaracja wekslowa

Załącznik nr 20 Oświadczenie majątkowe osoby prawnej

Załącznik nr 21 Oświadczenie o nie posiadaniu długów

Załącznik nr 22 Oświadczenie o związku małżeńskim i oświadczenie współmałżonka

Załącznik nr 23 Procedura zwrotu lub zniszczenia weksli