SUBREGION II

Regulamin-świadczenia-usług-ROWES-sub.II 22.08

Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej sub II

Załącznik nr 1b Formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej sub. II

Załącznik nr 1c Formularz zgłoszeniowy dla osoby dla której będzie utworzone miejsce pracy sub II

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu sub II

Załącznik nr 3a Oświadczenie majątkowe osoby prawnej sub II

Załącznik nr 3b Oświadczenie o nie posiadaniu długów sub II

Załącznik nr 3c Oświadczenie o związku małżeńskim i oświadczenie współmałżonka sub. II

Załącznik nr 4a Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP sub. II

Załącznik nr 4b Oświadczenie osoby poszukującej pracy i pozostającej bez zatrudnienia sub. II

Załącznik-nr-4c-Oświadczenie-osoby-ubogiej-pracującej-sub.-II

Załącznik nr 5a Umowa inkubacyjna – tworzenie PS_PES

Załącznik nr 5b Umowa na świadczenie usług inkubacyjnych – doradztwo sub II

Załącznik nr 6a Umowa na świadczenie usług biznesowych sub. II

Załącznik nr 6b Umowa na świadczenie usług dla podmiotów powstałych w ramach projektu sub. II

Załącznik nr 6c Umowa na świadczenie usług biznesowych dla PES sub. II

Załącznik nr 6d Umowa na usługi lustracji_audytu sub II

Załącznik nr 7 Oświadczenie o otrzymaniu_nieotrzymaniu de minimis; informacja o powiązanych jednostkach gospodarczych sub II

Załącznik nr 8 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis sub. II

Załącznik nr 9 Zaświadczenia o pomocy de minimis (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.) sub. II

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego sub. II

Załącznik nr 11 Biznesplan istniejącego Przedsiębiorstwa społecznego sub. II

Załącznik nr 12 Biznesplan nowo tworzonego Przedsiębiorstwa społecznego sub. II

Załącznik nr 13 Oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego sub.II

Załącznik nr 14 Oświadczenie osoby,która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w PS sub II

Załącznik nr 14 Oświadczenie osoby,która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w PS sub II

Załącznik nr 15 Oświadczenie osoby fizycznej planującej założyć Przedsiębiorstwo Społeczne sub.II

Załącznik nr 16 Oświadczenie osoby prawnej planującej założyć Przedsiębiorstwo społeczne sub II

Załącznik nr 17 Oświadczenie Podmiotu Ekonomii Społecznej przekształconego w Przedsiębiorstwo społeczne sub II

Załącznik nr 18 Oświadczenie Przedsiębiorstwa społecznego tworzącego nowe miejsca pracy sub II

Załącznik nr 19 Oświadczenie o rachunku bankowym Przedsiębiorstwa społecznego sub II

Załącznik nr 20 Regulamin KOP Subregion II

Załącznik nr 21 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji i przyznanie wsparcia pomostowego sub.II

Załącznik nr 22 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego sub. II

Załącznik nr 23 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w PS sub II

Załącznik nr 24 Wzór weksla sub. II

Załącznik nr 25 Deklaracja wystawcy weksla-in-blanco sub II

Załącznik nr 26 wniosek o wprowadzenie zmian w biznesplanie sub II

Załącznik nr 27a Rekomendacja Animatora dla Grupy Inicjatywnej sub. II

Załącznik nr 27b Rekomendacja Doradcy kluczowego dla Grupy inicjatywnej sub II

Załącznik nr 28 Oświadczenie dotyczące podatku VAT sub. II

Załącznik nr 29 Umowa na realizację szkoleń zawodowych

Załącznik nr 30 Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu ogólnym z zakresu Ekonomii Społecznej sub II

Załącznik nr 31a Analiza potrzeb szkoleniowych sub_II

Załącznik nr 31b Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu zawodowym sub II

Załącznik nr 32a Regulamin-inkubatora-w-Mielcu

Załącznik nr 32b Regulamin-inkubatora-w-Tarnobrzegu

Załącznik nr 33a Umowa-określająca-warunki-korzystania-z-inkubatora-w-Mielcu

Załącznik nr 33b Umowa-określająca-warunki-korzystania-z-inkubatora-w-Tarnobrzegu

Załącznik nr 34a Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-Szkole-Liderów

Załącznik nr 34b Umowa-na-udział-w-Szkole-Liderów

Załącznik nr 35 Wniosek o nadanie statusu PS

Załącznik nr 36 Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika projektu

 

archiwum

Regulamin obowiązujący do 8.02.2018

regulamin obowiązujący od 8.02.1018-21.08.2018