ROWES I 2.0

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG:

Regulamin świadczenia usługaktualny

Regulamin świadczenia usług wraz z załącznikamiobowiązujący do 07-10-2020r.

Regulamin świadczenia usług wraz z załącznikamiobowiązujący do 05-11-2020r.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG:

1a Formularz zgłoszeniowy dla osoby indywidualnej lub oddelegowanej

1b Formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej

1c Formularz zgłoszeniowy dla osoby dla której będzie utworzone miejsce pracy

2a Rezygnacja osoby indywidualnej

2b Wycofanie oddelegowania przez osobę prawną

2c Rezygnacja osoby prawnej

3a Wniosek o zorganizowanie wizyty studyjnej

3b Aktualizacja wniosku o zorganizowanie wizyty studyjnej

4 Oświadczenie o rezygnacji ze wsparcia

5a Wniosek o objęcie wsparciem ekonomizacja GI

5b Wniosek o objęcie wsparciem ekonomizacja OP

5c Aktualizacja Wniosku o objęcie wsparciem ekonomizacja GI

5d Aktualizacja Wniosku o objęcie wsparciem ekonomizacja OP

6a Umowa na świadczenie usług inkubacyjnych

6b Umowa dotycząca wsparcia w ramach ekonomizacji

7 Oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego

8a Wniosek o objęcie wsparciem utworzenie PS GI

8b Aktualizacja wniosku o objęcie wsparciem utworzenie PS GI

8c Wniosek o objęcie wsparciem utworzenie PS OP

8d Aktualizacja wniosku o objęcie wsparciem utworzenie PS OP

9 Wniosek o objęcie wsparciem w ramach usług biznesowych PS

10a Umowa biznesowa dla istniejących PS

10b Umowa biznesowa dla PS nowotworzonych

11a Wniosek o nadanie statusu PS

11b Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego

11c Oświadczenie spółdzielni socjalnej

11d Oświadczenie reintegracja

12a Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

12b Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

13a Formularz zgłoszeniowy do udziału w doradztwie branżowym

13b Analiza potrzeb w zakresie doradztwa branżowego

13c Oświadczenie rezygnacja z doradztwa branżowego

14 Umowa na doradztwo branżowe

15a Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu dla PES PS

15b Analiza potrzeb szkoleniowych

16 Umowa na realizacje szkoleń dla PES PS