Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu spółdzielni

Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badanie ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych, którego celem jest opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej. W celu uzyskania wiarygodnych danych ważne jest, aby w badaniu wzięły udział wszystkie podmioty, którym dedykowany jest formularz.

Badanie jest realizowane w ramach projektu: „Zintegrowany System Monitorowana Sektora Ekonomii Społecznej” w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się pod adresem https://krakow.stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-wybranych-typow-spoldzielni,427,1.html

Z dotychczasowych doświadczeń Urzędu Statystycznego wynika, że spółdzielnie socjalne niechętnie podchodzą do udziału w badaniu. W trosce o jakość zbieranych danych zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o badaniu oraz jego randze. Rozumiejąc trudną sytuację w jakiej obecnie znajdują się wszystkie wspierane podmioty, prosimy o szczególne zachęcenie spółdzielni socjalnych do udziału w badaniu.