Informacja dla Przedsiębiorstw Społecznych

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz z jego wpływem na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego prosimy wszystkie Przedsiębiorstwa Społeczne, które pozostają jeszcze w okresie trwałości (obowiązek utrzymania miejsc pracy) o informowanie Realizatora projektu o problemach związanych z utratą płynności finansowej, w tym mających wpływ na wypełnienie obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. Informacje należy przekazać mailowo na adres rowes@rarr.rzeszow.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów.

Istotne jest, aby zagrożenie związane z niemożnością realizacji umowy jak najszybciej zostało zgłoszone Realizatorowi projektu. Z uwagi na fakt, że na dzień dzisiejszy nie zostały wydane regulacje prawne lub wytyczne w w/w zakresie, Państwa zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie po konsultacji z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Jednocześnie poniżej przedstawiamy link z informacjami dotyczącymi pomocy dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem, m.in.:
– Pakiet osłonowy – propozycje rozwiązań dla firm dotkniętych w związku z koronawirusem, nad którymi pracę zaczęło Ministerstwo Rozwoju Specustawa: rozwiązania, które weszły w życie i mają pomóc w walce z koronawirusem,
– Podatki – Umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie terminu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty zaległości podatkowych,
– Składki ZUS – ulgi w opłacaniu składek: odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie

https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow