Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Rzeszów lub Stalowa Wola.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator
Miejsce pracy: Rzeszów lub Stalowa Wola

Zakres obowiązków:

 • rekrutacja uczestników projektu i prowadzenie animacji celem zakładania partnerstw, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, zachęcania do pracy w przedsiębiorstwach społecznych, pomoc przy tworzeniu grup inicjatywnych, organizacja warsztatów i wizyt studyjnych dla uczestników projektu.
 • animator pracuje z uczestnikami projektu w środowisku lokalnym, mając szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Animator jest osobą pierwszego kontaktu z uczestnikami projektu. Animator prowadzi spotkania przedstawicielami różnych grup społecznych i interesariuszy: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, prowadzi stałą diagnozę środowisk lokalnych, animuje budowę lokalnych partnerstw w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, dialog obywatelski, w tym konsultacje społeczne, zachęca nowe podmioty, osoby i instytucje do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej; zachęcanie różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania podmiotów ekonomii społecznej, głównie kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Działania animatorów będą nastawione na wzmacnianie roli organizacji pozarządowych w tworzeniu podmiotów reintegracyjnych: klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej w tym w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wymagania:

 • umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i podmiotami,
 • umiejętność facylitowania procesów grupowych,
 • umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
 • znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społ.-gosp. woj. podkarpackiego,
 • znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-formalnych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej,
 • prawo jazdy kat B.,
 • własny samochód,
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość dokumentu „ Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” stanowiący załącznik do Uchwały komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 r.,
 • znajomość dokumentów programowych RPO WP na lata 2014-2020, PO WER, FIO w zakresie ekonomii społecznej,
 • umiejętność pracy zgodnie z celami projektu oraz wskaźnikami,
 • wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • minimum 3 lata doświadczenia w świadczeniu usług animacyjnych w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych,

oraz posiadanie minimum 1 roku doświadczenia w:

 • pracy w ośrodku pomocy społecznej przy integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. prowadzenie klubu integracji społecznej lub centrum integracji społecznej) lub praca na stanowisku pracownika socjalnego, lub
 • w pracy z organizacjami pozarządowymi ( np. praca specjalisty w ośrodku wsparcia organizacji pozarządowych, praca w projekcie na rzecz organizacji pozarządowych, lub pełnienia funkcji członka zarządu w organizacji pozarządowej) lub
 • pracy z osobami rodzinami wykluczonymi społecznie (np. asystent rodziny, specjalista pracy z rodziną lub praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) lub
 • pracy z osobami niepełnosprawnymi (np. praca na stanowisku opiekuna osoby niepełnosprawnej, opiekuna środowiskowego lub praca w zakładzie aktywności zawodowej lub warsztacie terapii zajęciowej), lub
 • przygotowywaniu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi lub strategii rozwiązywania problemów społecznych, kontraktacji usług społecznych, prowadzeniu konsultacji społecznych (np. praca w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku referenta lub specjalisty), lub
 • inne doświadczenie przydatne na stanowisku Animatora.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w zespole z otwartymi ludźmi,
 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz awansu,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • miejsce pracy: Rzeszów lub Stalowa Wola.

Dokumenty aplikacyjne (CV + List Motywacyjny) w wersji papierowej można składać w sekretariacie RARR S.A. ul. Szopena 51 w Rzeszowie w zamkniętej, opisanej kopercie z dopiskiem: Dokumenty aplikacyjne na stanowisko: Animator lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rarr.rzeszow.pl

Kontakt:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51,
Tel: 17 86 76 250 lub 17 86 76 236
E-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
  2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi przystąpienie do procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO podanie przez Państwa jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  4. Przysługuje Państwu również prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uzupełnienia i sprostowania, a ponadto prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  5. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.