Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Zgodnie z rozdziałem III §4 ust. 3. Regulaminu Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I „Nabór wniosków ma charakter ciągły. Wnioski można składać w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia o naborze do momentu wyczerpania alokacji, o której mowa w Rozdziale III §2 ust.7 niniejszego Regulaminu w danym roku kalendarzowym. Informacja o wyczerpaniu alokacji zostanie podana na stronie www.wsparcie.es oraz www.rarr.rzeszow.pl.” informujemy o wyczerpaniu alokacji.

W związku z tym, począwszy od dnia 14 czerwca 2019 zostaje wstrzymany nabór wniosków dla Uczestników Projektu wymienionych w Regulaminie Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I w rozdziale III § 1 ust.