Dołącz do ogólnopolskiej listy przedsiębiorstw społecznych

PRZEDSIĘBIORCO! BĄDŹ BARDZIEJ ROZPOZNAWALNY

DOŁĄCZ DO OGÓLNOPOLSKIEJ LISTY PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH!

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Wytyczne). W czerwcu 2018r. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) po raz pierwszy opublikował ogólnopolską listę  przedsiębiorstw społecznych (PS). Na liście znajdują się głównie PS prowadzone w formie spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń oraz spółek z o.o. non profit. Lista jest aktualizowana co miesiąc i obejmuje wyłącznie zweryfikowane podmioty, które spełniają kryteria definicji PS zawarte w  Wytycznych z dnia 9 stycznia 2018r.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego otwiera przed podmiotem dodatkowe możliwości, tj.: pozyskanie nowych klientów i zamówień oraz uczestnictwo w spotkaniach i wydarzeniach dedykowanych dla tego sektora. Łatwo dostępna baza pomaga również w promocji ujętych w niej PS. Uzyskanie statusu PS nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji.

Aktualnie Krajowy Fundusz Szkoleniowy planuje w roku 2019 przeznaczyć część puli – przeszło 180,6 mln zł. na wsparcie podmiotów wpisanych na listę przedsiębiorstw społecznych (prowadzonej przez MRPiPS), które inwestują w kształcenie ustawiczne. Środki te będą do dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy i w przypadku PS możliwe będzie uzyskanie wsparcia na podnoszenie kwalifikacji pracowników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Aby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego należy zapoznać się z definicją PS zawartą w ww. Wytycznych, a następnie wypełnić wniosek i podpisać odpowiednie oświadczenie.

Podmiot ekonomii społecznej może ubiegać się o nadanie statutu przedsiębiorstwa społecznego we właściwym dla niego  terytorialnie Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

ZAŁĄCZNIK NR 33 Subregion I – wniosek i oświadczenia

ZAŁĄCZNIK NR 35 Subregion II – wniosek i oświadczenia

Wniosek, oświadczenie i skan statutu można przesyłać na poniższe adresy mailowe lub osobiście złożyć dokumenty w siedzibie RARR S.A. – pokój 107 albo w biurach terenowych ROWES (adresy biur dostępne są na stronie internetowej www. wsparcie.es).  W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

  • Panem Piotrem Brożbarem – pbrozbar@rarr.rzeszow.pl – powiaty: kolbuszowski, niżański, stalowowolski, rzeszowski i miasto Rzeszów

lub

  • Panią Dorotą Pawlik – dpawlik@rarr.rzeszow.pl – powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg

Aktualna lista przedsiębiorstw społecznych opublikowana przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html

Nie przegap swojej szansy, żeby być na bieżąco!