Bank Gospodarstwa Krajowego dla ekonomii społecznej

Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej  ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z
BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Dla kogo gwarancje?
O gwarancję mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
  • podmioty reintegracyjne, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ i WTZ);
  • organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność pożytku publicznego instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
  • podmioty sfery gospodarczej, realizujące cel społeczny:
    • organizacje pozarządowa prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
    • spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych;
    • spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Więcej informacji w pliku poniżej:
bgk_dla_ekonomii_spolecznej.pdf (34 pobrania)